Foreningens vedtægter

Vedtægter

 1. Foreningens navn er Danske Ølsamlere. Stiftet d. 27. april 1985.
 2. Foreningens formål er at samle ølsamlere og virke for deres interesser,
  at holde byttemøder samt arrangere bryggeribesøg.
 3. Medlemmerne opdeles i A og U medlemmer.
  A medlemmer er almindelige medlemmer.
  U medlemmer er medlemmer under 18 år, der kun betaler halvt kontingent.
 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
  Indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen.
 5. Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på fem medlemmer.
  Antallet af bestyrelsesmedlemmer kan nedsættes til mindst 3 personer.
  Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, og konstituerer
  sig selv med næstformand og sekretær.
  Formand, et bestyrelsesmedlem og en bilagskontrollant vælges på ulige år.
  Kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og en bilagskontrollant vælges på lige år.
  En suppleant og en bilagskontrollant-suppleant vælges hvert år.
  Den ene bilagskontrollant samt bilagskontrollant-suppleanten skal være bosiddende
  i samme landsdel som kassereren.
  Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
  Bilagskontrollant skal revidere regnskabet mindst 14 dage før generalforsamlingen.
  Biltagskontrollant skal have adgang til at foretage uanmeldt revision.
 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  Kun den kan give, ophæve eller forandre vedtægter.
  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.
  Indkaldelse sker med mindst 20 dages varsel, bilagt dagsorden.
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
  i hænde senest 7 dage før.
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer
  eller 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring til formanden,
  bilagt motiveret dagsorden.
  Indkaldelse sker, når bestyrelsen ønsker ekstraordinær generalforsamling,
  ved skriftlig meddelelse bilagt dagsorden, senest to uger får dens afholdelse.
  Hvis medlemmerne begærer ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal
  indkaldelse ske senest 4 uger fra begæringens modtagelse, og de
  underskrivende har mødepligt.
  Alle generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset de fremmødte medlemmers antal.
  25% heraf kan dog kræve afgørelser truffet på generalforsamlingen udsendt
  til urafstemning.
  Beslutninger træder da først i kraft, når der inden 30 dage er konstateret
  flertal herfor i de indkomne stemmer.
 7. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.
  Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan vælges til tillidsposter.
 8. Intet medlem kan ekskluderes uden generalforsamlingens beslutning.
  Dog kan en enig bestyrelse, hvis den skønner det nødvendigt, udelukke et
  medlem af foreningen, indtil forslag om eksklusion kan behandles på den
  ordinære generalforsamling.
 9. I forbindelse med flytning af konti m. m. har foreningen følgende vedtægter:
  Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
  Foreningen tegnes af formanden og næstformanden.
  Foreningen tegnes af næstformanden og kassereren.
 10. Ved opløsning af foreningen kræves mindst 2/3 del af samtlige medlemmers
  stemmer, eller vedtagelse med mindst 2/3 dele af de fremmødte på en
  ordinær generalforsamling, samt vedtagelse med mindst 2/3 dele af de
  fremmødte på en særlig indkaldt generalforsamling.
  Eventuelle midler skænkes til velgørende formål.

RETNINGSLINIER FOR FORENINGENS DRIFT:

Auktioner på foreningens hjemmeside.

 1. Kun medlemmer af Danske Ølsamlere kan byde.
 2. Mindste bud er fem kroner. (bud herunder rundes automatisk op til 5 kr)
 3. Der kan kun bydes i hele kroner.
 4. Er der enslydende bud på samme nummer, er dato og tidspunkt afgørende. (Tidspunktet registreres med dato, time, minut og sekund).
 5. Man modtager bekræftelse på bud via email. (Såfremt man har oplyst en gyldig email adresse til foreningen).
 6. Vinderen af den enkelte øl får besked via mail.
 7. Har medlemmer ikke mulighed for at afgive bud via hjemmeside kan disse indleveres til formanden eller kassereren. (pr post, telefonisk eller email).
 8. Øl vundet på auktion betales og udleveres på næstkommende byttemøde med mindre andet aftales.

  Auktioner på byttemøder:

  1. På stævner, hvor der betales stævnegebyr, har alle der har betalt, ret til at byde.
  2. Mindste bud er fem kroner.
  3. Der kan kun bydes i hele kroner.
  4. Medlemmer, der ønsker at sætte egne effekter på auktion, kan gøre det. Henvendelse skal ske til et bestyrelsesmedlem senest en time før auktionen starter.
  5. Bestyrelsen har ret til at afvise effekter på visse byttemøder, samt at begrænse antallet af auktionseffekter.
  6. Foreningen tager 25% af det budte beløb i salær.

  Kontingent:

  1. Sidste frist for indbetaling er 15. januar.
  2. Medlemmer, der ikke har betalt inden den dag, betragtes som udmeldte.
  3. Der udsendes ikke rykkere for manglende betaling.
  4. Genindmeldelse ved for sen betaling af kontingent pålægges et gebyr på 25 kr

  Regnskab:

  1. Regninger skal kontrasigneres efter følgende regler:
  2. Almindelige regninger skal kontrasigneres af formanden, for at være gyldige.
  3. Regninger fra formanden skal kontrasigneres af næstformanden, for at være gyldige.
  4. Bilagskontrollanter skal i en valgperiode afholde mindst et kasseeftersyn samt en årlig revision.

  Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling 27. april 1985 i Århus.
  Ændret på generalforsamlingerne:

  • 12. april 1986 i Them
  • 9. maj 1987 i København
  • 4. juni 1988 i Århus
  • 27. oktober 1990 i Odense
  • 9. november 1991 i Gladsaxe
  • 14. november 1992 i Århus
  • 19. november 1994 i Århus
  • 25. november 1995 i Gladsaxe
  • 14. november 1998 i Århus
  • 18. november 2000 i Århus
  • 21. april i 2001 i Odense
  • 30. april 2005 i Odense
  • 17. marts 2007 i Århus.
  • 28. februar 2009 i Nørre Snede
  • 10. marts 2012 i Horsens
  • 2. marts 2013 i Frederikshavn
  • 22. marts 2014 i Horsens